[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

calendar

މުސްލިމުންގެ ކަލަންޑަރު (2)

މިލިޔުމުގެ ކުރީބައިގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ މީސްތަކުން ތާރީޚު މިންގަނޑު ބަލާގޮތުގެ ތެރެއިން އިރުގެ ދައުރުވުމަށް ބަލައިގެން ހައްދާފައިވާ މީލާދީ ކަލަންޑަރަށެވެ. އަދި މިކަލަންޑަރަށް ކޮށްފައިވާ ބާޠިލު ޢަޤީދާތަކުގެ އަސަރުތަކަށެވެ. މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން ޤަޞްދުކުރެވިފައިވަނީ ހިޖުރީ ތާރީޚަށެވެ.

މުސްލިމުންގެ ކަލަންޑަރު (1)

އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައިވާއިރު މިތާރީޚީ މިންގަނޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކިހާ ރައްޓެހި ނުވަތަ ބީރައްޓެހި މިންގަނޑެއްތޯ ބަލާލުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

މުސްލިމުންގެ ކަލަންޑަރު (2)

މިލިޔުމުގެ ކުރީބައިގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ މީސްތަކުން ތާރީޚު މިންގަނޑު ބަލާގޮތުގެ ތެރެއިން އިރުގެ ދައުރުވުމަށް ބަލައިގެން ހައްދާފައިވާ މީލާދީ ކަލަންޑަރަށެވެ. އަދި މިކަލަންޑަރަށް ކޮށްފައިވާ ބާޠިލު ޢަޤީދާތަކުގެ އަސަރުތަކަށެވެ. މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން ޤަޞްދުކުރެވިފައިވަނީ ހިޖުރީ ތާރީޚަށެވެ.

މުސްލިމުންގެ ކަލަންޑަރު (1)

އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައިވާއިރު މިތާރީޚީ މިންގަނޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކިހާ ރައްޓެހި ނުވަތަ ބީރައްޓެހި މިންގަނޑެއްތޯ ބަލާލުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.